info@vaduvos.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS

Iš darželio į mokyklą

PROJEKTO DARBO GRUPĖ

2018-2019 m. m.

KOORDINATORIAI:

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Elena Stangienė;

Muzikos mokytoja Aliona Sauliūnienė

VYKDYTOJAI:

Mokytoja Dalia Lukocevičienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Lina Zaborovskienė;

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Elena Stangienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Dalia Kaminskienė

Anglų k. mokytoja Nela Trukšina;

Katalikų tikybos mokytoja Ana Uždavinytė

Muzikos ir šokio mokytoja  Aliona Sauliūnienė

 

 PROJEKTO DALYVIAI:

               Priešmokyklinių grupių auklėtiniai;

              IV  klasių mokiniai.

 Tikslas:

Skatinti motyvaciją tapti mokiniu, kuriant palankias sąlygas praktinei pažintinei –  kūrybinei – komunikacinei veiklai bei susipažinimui su pradinių klasių mokytoja, dalykų mokytojais, mokyklos aplinka.

Uždaviniai:

 • Kurti turtingą aplinką skatinančią kūrybiškai ugdytis bendraujant su bendraamžiais;
 • Parinkti ir taikyti ugdymo būdus atitinkančius individualų vaiko mokymosi stilių, mokymosi logiką;
 • Sudaryti sąlygas vaiko mokymuisi per patirtį garantuojant sėkmę;
 • Padėti vaikui matyti savo pasiekimus skatinant įsivertinti;
 • Parengti užduotis skatinančias kūrybinės veiklos procesus;
 • Skatinti kritinį – analitinį mąstymą;
 • Lengvinti adaptacijos procesus mokant įveikti sunkumus bei problemas;
 • Inicijuoti tėvų domėjimąsi vaikų mokymosi pasiekimų raida, vertinimu bei įsivertinimu;
 • Burti atskirų ugdymo pakopų pedagogus komandiniam darbui;
 • Informuoti bendruomenę apie vykdomą veiklą.

Projekto veiklos struktūra

2018 – 2019 m. m. 

 Veikla mokykloje:

 • 4 klasės mokytoja Dalia Lukocevičienė organizuoja veiklą su priešmokyklinės grupės vaikais pagal suderintą grafiką;
 • Dorinio ugdymo mokytoja Ana Uždavinytė, muzikos mokytoja Aliona Sauliūnienė, anglų kalbos mokytoja Nela Trukšina su priešmokyklinės grupės vaikais veiklą organizuoja pagal suderintą grafiką;
 • Mokytojų veikla vykdoma teminėmis savaitėmis „Aš – būsimasis mokinys“;
 • Veiklos trukmė akademinė valanda – 45 min.;
 • Prieš savaitę iki numatytos veiklos rengiamas darbo grupės pasitarimas būsimai veiklai aptarti;
 • Iš karto po veiklos pedagogai aptaria vykusią veiklą;
 • Atliekama vaikų veiklos rezultatų analizė, darbai kaupiami ir sisteminami;
 • Įstaigoje rengiamos ugdytinių darbų parodos;
 • Tėvai nuolat informuojami apie vykdomą veiklą, supažindinami su rezultatais;
 • Aptariant projekto rezultatus išsiaiškinama tėvų bei vaikų nuomonė apie vykusį projektą;
 • PRIEŠMOKYKLINUKŲ ir KETVIRTOKŲ vakaronė, muzikinio spektaklio premjera;
 • Balandžio 8-12 dienomis bendra integruota veikla.

PROJEKTO „Iš darželio į mokyklą“ ETAPAI

2018-2019 m. m.

 

Etapai

 

 

 

Numatoma veikla

 

Data

 

Vykdytojai

I ETAPAS Parengiamais Darbo grupės sudarymas

 

2018 m. rugsėjis A.Sauliūnienė

E.Stangienė

D.Kaminskienė

D.Lukocevičienė

Projekto 2018/2019  m. m. rengimas. Tikslo, uždavinių, veiklos priemonių numatymas

 

 

2018 m. rugsėjis

 

Darbo grupė
Pasiskirstymas veiklos sritimis, atskirų veiklos sričių darbo numatymas

 

 

2018 m. rugsėjis

Darbo grupė
Projekto apipavidalinimas

 

2018 m. rugsėjis Darbo grupė
II ETAPAS Informacijos sklaida Projekto pristatymas priešmokyklinukų tėvams tėvų susirinkimo metu  

2018 m. rugsėjis

 

 Priešmokyklinių grupių pedagogai – E.Stangienė, D.Kaminskienė L.Zaborovskienė,
Pranešimas priešmokyklinukų tėvams:

„Priešmokyklinuko veikla grupėje“

 

2018 m. rugsėjis

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo  pedagogai

 

Informacija priešmokyklinių grupių tėvams apie visapusišką vaikų mokyklinę brandą

 

Nuolat

 

 

 

Priešmokyklinių grupių auklėtojos

 

 

Informacija tėvams apie vykdomą veiklą

 

Po veiklos savaičių mokykloje

 

Mokytojos, auklėtojos

 

 

Tėvų susitikimas su ketvirtokų mokytoja ir psichologe

 

2018 m. lapkritis

 

Direktorė D.Stundienė, psichologė
Informacija tėvams apie projekto rezultatus paskutiniojo mokslo metų susirinkimo metu

 

2019 m. gegužė

 

Mokyt. D.Lukocevičienė,

A. Sauliūnienė,  N.Trukšina,

A.Uždavinytė

Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Po kiekvienos veiklos

 

 

 

Mokyt. D.Lukocevičienė,

A. Sauliūnienė,  N.Trukšina,

A.Uždavinytė

III ETAPAS Projekto vykdymas Priešmokyklinukų veikla klasėje

 

Pagal atskirą veiklos planą Mokyt.   D.Lukocevičienė,

 

Priešmokyklinukų veikla muzikos,  anglų kalbos  ir dorinio ugdymo pamokose Pagal atskirą veiklos planą

 

Mokyt. D.Lukocevičienė,,

A. Sauliūnienė,  N.Trukšina,

A.Uždavinytė

Ketvirtokų veikla darželyje ir su priešmokyklinukais

 

Bendras renginys advento laikotarpiu, integruotos veiklos,  ir atvirų durų savaitės metu Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugd. pedagogai:

E.Stangienė, D.Kaminskienė, L.Zaborovskienė

Ketvirtokų  pasakų  skaitiniai priešmokyklinukams

 

Kartą per mėnesį Priešmokyklinio ugd. pedagogai:

E.Stangienė, D.Kaminskienė, L.Zaborovskienė

IV ETAPAS Veiklos analizė Auklėtojų ir mokytojų pasitarimai numatomai veiklai aptarti

 

Ruošiantis  kitai veiklai Mokytojos, auklėtojos

 

Tėvų konsultacija su pradinių klasių mokytoja, psichologe

 

2018 m.

spalis/lapkritis

Veiklos metu gautos medžiagos ir vaikų darbų sisteminimas ir kaupimas.

Priešmokyklinuko dienoraštis „Mano kelias į mokyklą“ Veiklos rezultatų analizė veiklai pasibaigus

 

 

Nuolat

 

Darbo grupė ir

dirbę pedagogai

 

Rekomendacijų rengimas priešmokyklinukų tėvams

 

Pagal poreikį ne rečiau kaip kartą per pusmetį

 

Darbo grupė

 

 

Bendra projekto rezultatų analizė

 

 

2019 m. gegužė

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugd. pedagogai:

E.Stangienė, D.Kaminskienė, L.Zaborovskienė

 

Duomenų apibendrinimas, metinė veiklos ataskaita, išvados

 

 

2019 m. gegužė

 

 

Dir.pav.ugd. I.Jatužytė – Miknevičienė