info@vaduvos.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS

Sveiki Vaduviečiai

sveiki vaduvieciai

PROJEKTO DARBO GRUPĖ

2018-2019 m. m.

Koordinatorės:

Mokytoja Asta Okunevičienė;

Auklėtoja Dalia Kaminskienė

Vykdytojai:

                          Mokytoja Laura Mikalkėnė

                          Mokytojas Artūras Seržantas;

                          Mokytoja Dalia Lukocevičienė;

                          Auklėtojas /mokytojas Gabrielius Kantakevičius;

                          Meninio ugdymo pedagogė Viktorija Duchavičienė;

                          Slaugytoja Vilija Pranskevičiūtė;

                          Auklėtoja Živilė Dailydkaitė

  Programos tikslas

Siekti ugdytinių fizinės ir dvasinės brandos tolygumo, užtikrinant sveikatos ugdymo kokybę bei integralius ugdymo metodus, formuojančius sveikos gyvensenos įgūdžius.

Programos uždaviniai

  • Sudaryti optimalias sąlygas ugdytinių fizinei bei psichinei sveikatai stiprinti.
  • Kurti aplinką skatinančią įgyti įvairios fizinės veiklos patirtį, padedant įvaldyti judėjimo įgūdžius, lavinant fizines kūno galias.
  • Formuoti ugdytinių nuostatą sveikai gyventi, jaustis atsakingam už savo bei kitų sveikatą, skatinti norą pažinti save.
  • Stiprinti vaikų sveikatą formuojant kasdieninio judėjimo poreikį.
  • Telkti išteklius sveikatos tausojimui ir stiprinimui.
  • Kaupti, sisteminti ir analizuoti žinias bei patirtį ugdytinių sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti jas įstaigos bendruomenėje ir už jos ribų.
  • Tęsti bendradarbiavimą su lopšelių–darželių „Žibutė“, „Delfinukas“ ir darželio – mokyklos „Lokiukas“ vadovais, pedagogais, plaukimo instruktoriais.

 Siektinas rezultatas:

  • Taikys sveikos gyvensenos, kasdieninio judėjimo, organizmo grūdinimo pagrindus.
  • Tenkins asmenybės saviraišką – kūrybinėmis fizinio aktyvumo priemonėmis.

 

Projekto dalyviai:     ikimokyklinukai,   piešmokyklinukai,  I- IV  klasių mokiniai.

Sveikos gyvensenos programa Sveiki vaduviečiai

Veiklos priemonių planas

2018-2019 m. m.

Eil.

Nr.

Veikla Data Vykdytojai
 

Informacijos sklaida

 

1.  Darbo grupės posėdis 2018 m. rugsėjis

2018 m. lapkritis

2019 m. sausis

2019 m. vasaris

2019 m. balandis

Mokytoja Asta Okunevičienė;

Auklėtoja Dalia Kaminskienė

2. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos Želmenėliai“ veikloje 2018 -2019 m. m. Auklėtoja Dalia Kaminskienė
Dalyvavimas Vilniaus apskrities sveikatos ugdymo centro ir Vilniaus sveiko miesto biuro renginiuose 2018 m. rugsėjis

2019 m. gegužė

Auklėtojos, mokytojos
Dalyvavimas sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje 2018 m. rugsėjis

2019 m. gegužė

Auklėtojos, mokytojos
3. Sveikatingumo, prevencinių  temų analizavimas ugdomosios veiklos metu. 2018 m. rugsėjis-spalis

2019 m. sausis

2019 m. balandis

Auklėtojos,

mokytojos

4. Pramoginės – kūrybinės viktorinos

Žinių šalyje““ Vilniaus mieste vykdymas

2018 m. lapkritis Dir.pav.ugdymui

prieš. gr. auklėtojos

5. Sveikatingumo valandėlės darželyje Kartą per mėnesį Auklėtojos
6. Teminis mokymas mokykloje Pagal mokymo planą Mokytojos
7. Stendiniai informaciniai pranešimai, lankstinukai tėvams Pagal poreikį Darbo grupė
8. Informaciniai pranešimai, veiklų pristatymai, apklausos elektroninėje erdvėje 2018 m. I pusmetis

2019 m. II pusmetis

Darbo grupė
9. Vaikų sveikatos rodiklių tyrimas ir sisteminimas 2018 m. spalis Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
10. Sportiniai ir judrieji žaidimai.

„Auk – stiprėk – judėk“. Kviesti trenerius.

2019 m. kovas Mokytojas

A. Seržantas

11. Parodomoji kūno kultūros pamoka. 2019 m. vasaris – kovas Mokytojas

A. Seržantas

12. Projektinės programos  Noriu sportuoti – būti stiprus vykdymas. 2018 m. rugsėjis

2019 m. gegužė

Sveikatingumo darbo grupė
 

Sveika mityba

13. Gėrimas prieš valgį Nuolat Darbo grupė
14. Burnos skalavimas po valgio Nuolat Auklėtojos
15.    Sveiko maisto dienos:

Ø  vaisių diena; daržovių diena; salotų diena; sulčių diena; košės diena

 

Kiekvieną penktadienį

Kartą per mėnesį

 

Auklėtojos, mokytojos
Aktyvioji veikla
16.    Kūno kultūros užsiėmimai 2 kartus per savaitę Mokytojos, auklėtojos
17.    Bendro fizinio parengtumo rodiklių fiksavimas. Lietuvos kūno kultūros ženklo programa „Augti ir stiprėti“. 2 kartus per metus,

pedagogo nuožiūra

Mokytojas A. Seržantas, Auklėtojas- mokytojas Gabrielius Kantakevičius;
18.    Rytinė mankšta darželyje Kiekvieną dieną Auklėtojos
19.    Aktyvios pedagoginės pertraukėlės pamokose, ugdomojoje veikloje. Kiekvieną dieną Mokytojos, auklėtojos
20.    Kasdieninė, tikslinė fizinė veikla: taisyklingo kvėpavimo, laikysenos pratimai, judrieji žaidimai. Kiekvieną dieną Pasirenka pedagogas Mokytojos, auklėtojos
21.    Išvyka į saugaus eismo klasę. 2018 m. rugsėjis Auklėtojos, mokytojos
22.    Grūdinimas vandeniu. Vasarą Auklėtojos
23.    Sportinių varžybų turnyrai, mažasis futboliukas, mažasis krepšinis, šaškės. 2018 m. rugsėjis

2019 m. gegužė

Darbo grupė
24.    Rudens sporto savaitė. Kūrybiniai sveikatingumo renginiai. 2018 m.

Rugsėjis, spalis

Darbo grupė
25.    Žiemos sporto savaitė 2019 m. sausis Darbo grupė
26.    Pavasario sporto savaitė, rungtynės 2019 m. gegužė Darbo grupė
27.    Sportinės pramogos su tėvais 1-2 kartus per metus Mokytojos, auklėtojos
28.    Aplinkos švarinimo diena 2019 m. balandis Dir.pav.ūkiui

D.Kazulytė, mokytojos, auklėtojos

29.    „Būsimieji olimpiečiai“. Stendinis sporto šakų ir jai atstovaujančių  mokinių prisistatymas 2019 m. gegužė Mokytojos, auklėtojos
30.    Plėsti bendradarbiavimą su Vilniaus miesto švietimo įstaigomis 2018 m. rugsėjis

2019 m. gegužė

Darbo grupė
Prevencinė veikla
31. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos integravimas 5 temos per metus Direktorė D.Stundienė, grupių auklėtojos, mokytojos
32. Vaiko adaptacijos, emocijų, savijautos psichologiniai tyrimai 2018 m. rugsėjis,

2019 m. gegužė

Psichologė
33. Lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimas priešmokyklinio ugdymo grupėse, 1-4 klasėse 2018 m. rugsėjis,

2019 m. gegužė

Psichologė, auklėtojos, mokytojos
34. Ugdytinių higienos kontrolė, apranga, avalynė Kartą per mėnesį Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
35. Sporto salės inventoriaus atnaujinimas Metų eigoje Direktorė D .Stundienė