rastine@vaduvos.vilnius.lm.lt
8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS
Įm. kodas: 290013960

Strateginis planas

VIZIJA

Šiuolaikinė, moderni, atvira kaitai ir bendruomenei, orientuota į vaiką ir šeimą, formuojanti vertybines nuostatas, ugdanti sveiką, kritiškai mąstantį žmogų.

MISIJA

Padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinų kompetencijų.

FILOSOFIJA

Pasaulyje, kuris pašėlusiu tempu lekia į priekį, sutik tavęs vertą draugą, nutiesk bendradarbiavimo tiltą tarp vaiko, pedagogo, šeimos, bendruomenės.

PRIORITETAI

 • Vaikų fizinės ir psichinės sveikatos saugojimas, stiprinimas.
 • Ugdymo kokybės gerinimas, edukacinių veiklų plėtojimas.
 • Personalo profesinės kultūros ir pedagogų kompetencijų tobulinimas.
 • Įstaigos modernizavimas atnaujinant įstaigos patalpas ir įrangą.

STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI

 1. Siekti aukštesnės ugdymosi ir mokymosi   kokybės (1 lentelė):
  • Tobulinti ugdymosi procesą, modeliuojant ir integruojant ugdymosi programas, taikant aktyviuosius ugdymosi metodus;
  • Efektyviai naudoti turimą intelektinį potencialą vykdant projektus, diegiant mokymosi naujoves;
  • Užtikrinti informacinių technologijų naudojimą.
 1. Gerinti mokyklos materialinius išteklius kuriant saugią aplinką (2 lentelė):
  • Modernizuoti mokymo ir mokymosi bazes;
  • Pritraukti papildomas lėšas edukacinių aplinkų ir ugdymosi sąlygų gerinimui;
  • Užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių panaudojimą.
 1. Plėtoti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą siekiant pozityvių santykių (3 lentelė):
  • Tobulinti pedagogų komandinį darbą plėtojant lyderystę;
  • Stiprinti pedagogų, aptarnaujančio personalo ir ugdytinių pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją.

Strateginis  planas 2018-2022 m.